KVJ ja energiatõhususe lõputööde kaitsmised TTÜ-s

17.01.2018 09:00 - 17.01.2018 12:00

Registreerimise lõpp: 17.01.2018 11:00

Vabu kohti: 30

17. jaanuaril algusega kell 9.00 toimuvad TTÜ-s KVJ ja energiatõhususe lõputööde kaitsmised auditooriumis U03-311.

NB! Ruum muutus, kaitsmised toimuvad auditooriumis U03-311.

PÄEVAKAVA

09:00-09:30 Jana Morsy, SAVOY BOUTIQUE HOTELLI OPTIMAALSE SISEKLIIMA TAGAMISE VARIANTIDE VÕRDLUS

09:30-10:00 Aivo Vassar, REKONSTRUEERITUD KORTERELAMUTE SISEKLIIMA JA VENTILATSIOONI RENOVEERIMISLAHENDUSTE ANALÜÜS

10:00-10:30 Piret Lasn, BÜROOHOONE LAEPANEELIDEGA KIIRGUSKÜTTE- JA KIIRGUSJAHUTUSSÜSTEEMI TOIMIVUSE ANALÜÜS

10:30-11:00 paus

11:00-11:30 Reet Maidre, REKONSTRUEERITUD KORTERELAMUTE ENERGIATÕHUSUSE ANALÜÜS

11:30-12:00 Marko Ülesmäe, TALLINNAS ASUVA 4-KORRUSELISE BÜROOHOONE SISEKLIIMA JA ENERGIATARBE ANALÜÜS

 

Kaitsmiste kuulamine on tasuta!

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (EKVÜ liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides). Kohtade arv on piiratud.

 

Kõik algusest lõpuni osalenud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte: 1 TP

Kõik algusest lõpuni osalenud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 1 TP

Tunnistused väljastatakse vaid eelnevalt registreerunutele ja osalemist tõendava allkirja alusel. Tunnistused saadetakse e-mailiga.

 

Annotatsioonid

Jana Morsy, SAVOY BOUTIQUE HOTELLI OPTIMAALSE SISEKLIIMA TAGAMISE VARIANTIDE VÕRDLUS

Töös on analüüsitud, kuidas võib rekonstrueerida ventilatsiooni-, küte- ja jahutussüsteeme, tagada nõutavat sisetemperatuuri ja alandada tehnosüsteemide energiavajadust. Töö esitab kaks varianti püstitatud ülesande lahendamiseks ja võrdleb neid omavahel selleks, et näidata milline lahendus võib tagada  parema sisekliima väiksema ehitusmaksumuse ja milline variant lubab tarbida vähem energiat ekspluatatsiooni käigus. Tööst järeldub, et Variant 1 võimaldab tagada kvaliteetset sisekliimat ja ehitusmaksumus on väiksem. Aga kõrged ekspluatatsiooni kulud ehk suur energia tarbimine teeb Variandi 1 ebatasuvaks. Lähtuvalt sellest valitakse Variant 2, mis lubab tagada painduvat ja kvaliteetset parameetrite reguleerimist täpselt vajaduse järgi ning tarbib sellega seoses vähem energiat, aga tema ehitusmaksumus on suurem.

 

Aivo Vassar, REKONSTRUEERITUD KORTERELAMUTE SISEKLIIMA JA VENTILATSIOONI RENOVEERIMISLAHENDUSTE ANALÜÜS

Käesoleva uurimisliku lõputöö eesmärgiks oli saada ülevaade (MTM määrus nr 23) toetusmeetme alusel rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja ventilatsiooni renoveerimislahenduste toimimisest. Töö koostamisel on kasutatud 6 uurimisobjekti kohta käivat tehnilist dokumentatsiooni, teostatud kolmel talvekuul mitmeid ja korduvaid sisekliima mõõtmisi ning korraldati rekonstrueeritud korterelamute elanikele küsitlus rekonstrueerimistööde kohta.

 

Piret Lasn, BÜROOHOONE LAEPANEELIDEGA KIIRGUSKÜTTE- JA KIIRGUSJAHUTUSSÜSTEEMI TOIMIVUSE ANALÜÜS

Antud töös on kirjeldatud kiirguskütte ja –jahutuse toimimise põhimõtet. Samuti on antud ülevaade kiirguspaneelidest ning nende võimalikust juhtimisest. Selleks, et hinnata paneelidega süsteemi vertikaalset temperatuuri erinevust mõõdeti õhutemperatuure kiirgusküttega varustatud hoone kahes ruumis. Mõõtepostid paiknesid akendest erinevatel kaugustel, et võrrelda horisontaalset temperatuuri erinevust aknast kaugenedes.

Mõõdetud ruumidest koostati IDA ICE programmiga mudelid, et võrrelda reaalset vertikaalset temperatuuri erinevust simulatsiooniprogrammi poolt arvutatud erinevusega.

 

Reet Maidre, REKONSTRUEERITUD KORTERELAMUTE ENERGIATÕHUSUSE ANALÜÜS

Uuringuobjektideks oli 6 kortermaja. Kolm neist said rekonstrueerimistoetust 25% ja kolm 40%. Toetuse andmise tingimusena pidi saavutatav energiatõhususarvu klass olema vastavalt D≤180 kWh/(m2a) või C≤150 kWh/(m2a). Hoonetes rekonstrueeriti küttesüsteem, ehitati välja uus mehaaniline ventilatsioonisüsteem ja suurendati välispiirete soojapidavust. Töö eesmärk oli hinnata energiaauditis, energiamärgise arvutusel ja ehitusprojektis toodud andmete usaldusväärsust. Dünaamilise simulatsiooniprogrammi abil loodi mudelid, mille abil sai analüüsida erinevate parameetrite mõju kütteenergia tarbele. Rekonstrueerimisjärgsete tarbimisandmeid ja mõõtmistulemusi võrreldi eelduslike projektikohaste arvutustulemustega.

 

Marko Ülesmäe, TALLINNAS ASUVA 4-KORRUSELISE BÜROOHOONE SISEKLIIMA JA ENERGIATARBE ANALÜÜS

Käesoleva uurimustöös analüüsiti olemasoleva 4- korruselise büroohoone energiakasutust, tehnilist olukorda ja pakuti välja lahendused energiatarbe vähendamiseks ning sisekliima parandamiseks. Sisekliima mõõtmistulemused näitasid ,et sisekliima vastab standarditele ja jääb lubatud normi piiridesse. Mõõdetud sisetemperatuuride keskmised kujunesid küll kõrgemaks aga põhjus võis olla ülekütmises ja ka väheses õhuvahetuses. Koosolekutesaalis mõõdetud CO2 kontsentratsiooni keskmine jäi soovitud piiridesse. Energiasäästu meetmete peatükis pakuti välja lahendused kuidas oleks võimalik säästa energiakulusid uuritavas hoones ja milliseid meetmeid selleks on võimalik rakendada, et muuta hoonet energiatõhusamaks. Neljast koostatud paketist andis suurima energiakokkuhoiu pakett,mis nõuab ka suurimat investeeringut. Viimases peatükis analüüsiti energiatõhususarvu ETA ja kaalutud energiakasutus KEK väärtusi reaalses tavaolukorraga ning projekti standardolukorras. Tulemused näitasid ,et erinevus tuleneb energiakulu komponentidest ,kasutusreziimist-,astest ning otstarbest.