Ülevaade EKVÜ poolt väljastatavatest kutsetest

 

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ) annab välja energiatõhususe valdkonna kutseid energiaaudiitoritele, energiakasutuse modelleerijatele, energiatõhususe spetsialistidele. 

Alates 04.06.2018 kehtivad uued kutsestandardid ja need on leitavad Kutsekoja kodulehelt.

Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks või pikendamiseks on vaja esitada vastavad dokumendid üldjuhul vähemalt üks kalendrikuu enne kutsekomisjoni koosolekut, mis toimuvad kolm korda aastas. Dokumentide esitamise tähtaeg, hindamiskomisjoni töö periood ning kutsekomisjoni koosolekute toimumise ajad avaldatakse EKVÜ kodulehel kalendriaasta alguses. 

Kutse dokumentide esitamine on alates 2019. aastast elektrooniline. EKVÜ kodulehel on kutse taotlemise vorm ja teave, millised dokumendid tuleb kutsekomisjonile esitada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Taotluse Protsessi võimalikult sujuvaks kulgemiseks palume pöörata erilist tähelepanu dokumentatsiooni ja kõigi vajalike lisade korrektsusele ning tähtaegadest kinnipidamisele

Kui kutse taotluses leitakse esmase kontrolli käigus puudusi, siis teavitatakse sellest taotlejat ning seejärel antakse taotlejale 5 päeva nende puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi etteantud tähtajaks ei kõrvaldata, siis taotlust ei edastata hindamiskomisjonile menetlemiseks. Mitmel juhul on probleemiks saanud nõutud pädevust tõendavate oskuste (esitlustööd) vähesus või täiendõppe mahu puudus. 

Hindamisele sobimatute ja komisjonile mitte esitatud taotluste puhul tagastatakse kutse taotlemise tasu. Kui dokumendid on korrektsed ja esitatud, siis edasine on korraldatud vastavalt Ehitiste energiatõhususe kutseala dokumentide menetlemise korrale mis on samuti leitav www.ekvy.ee 

Hindamiskomisjon hindab taotleja vastavust kutsestandardis esitatud nõuetele ja teeb kutsekomisjonile ettepaneku taotlejale kutse anda või mitte anda. Hindamiskomisjoni ettepanekud protokollitakse ja esitatakse koondina kutsekomisjonile menetlemiseks. Taotlejale kutse andmise osas negatiivse seisukoha korral lisatakse hindamiskomisjoni protokolli kutsekomisjoni jaoks ka sellesisulise ettepaneku põhjendused. Kui taotlus on suunatud hindamiskomisjonile, läbinud hindamise ja sealt negatiivse otsuse saanud või kui taotleja ei läbinud kutse eksamit, siis talle kutse taotlemise tasu ei tagastata. 

Kutsete andmise protsessi ennast reguleerib Ehitiste energiatõhususe kutseala kutse andmise kord, kus sätestatakse Kutsekomisjoni ja Hindamiskomisjoni õigused.

Kutse andja moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, mis lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast, kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest. Kutsekomisjoni tööd korraldab EKVÜ. Kutse taotluste kompetentsuse hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, mis koosneb vähemalt kolmest pädevast liikmest.

Kutsete taotlejate kutsealast kompetentsust hinnatakse järgmiste meetoditega:

  • Dokumentide põhjal, milleks on:
    • Haridust, töökogemust, kompetentsust ja täiendõpet tõendavad dokumendid;
    • Esitatud näidistööd (tööde kvaliteet ja nende vastavus seadusandlusele, tellija lähteülesandele ja heale ehitustavale). Hindamiskomisjon võib hindamisel kasutada vajadusel lisaks ka taotleja poolt näidisena mitteesitatud teostatud töid, mis on vabalt kättesaadavad riiklikest andmebaasidest;
  • Vestlus kutse taotlejaga vähemalt kahe hindamiskomisjoni liikme osavõtul. Vestluse vajadus selgub esitatud dokumentide sisu hindamise käigus;
  • Kirjalik teadmiste kontroll. Kutse saajate kvaliteedi tagamiseks on kehtestatud esmakutsete taotlejatele alati kirjalik teadmiste kontroll. Kutse taastõendamisel selgub kirjaliku teadmiste kontrolli vajadus esitatud dokumentide sisu hindamise käigus.

Hindamise põhimõtted ja korraldus ning muud hindamisega seotud asjakohased küsimused on kirjeldatud dokumendis „Energiatõhususe kutseala kutsete hindamisstandard“, mis on leitav kutse andja kodulehel www.ekvy.ee.

Kutse omajate kohta saab parima ülevaate Kutseregistrist.

Senise tegevuse eest kutse taotlejate hindamise korraldamisel tunnustati EKVÜ-d Tunnustatud kutse andja 2019 tiitliga Eeskujulik hindamise korraldaja.