Total Concept metoodika rakendamine projektis osalevates riikides on jõudnud uude faasi. Alates sügisest 2016 on üle 500 kinnisvara omaniku, konsultandi, ehitaja ja kinnisvara haldaja saanud teadmisi meetodi kasutusvõimalustest. Pilootprojektides on energiasäästu meetmed ellu viidud ja järelmonitooringu tulemused on projekti kodulehel saadaval. Märtsi kuuga saab projekt ametliku lõpu, kuid meetodi rakendamine jätkub ja tulemustest antakse hoonete energiasäästu seminaridel ka edaspidi teada. Kõik välja töötatud juhendmaterjalid on edaspidi EKVÜ kodulehel vabalt kättesaadavad.

Käesoleva uudiskirja teemad:

  • Pilootprojektide tulemused (Etapp 3)
  • Meetodi rakendamise õppetunnid
  • Koolituste kogemused
  • Uuendatud juhendmaterjalid

Loodame, et uudiskiri pakub Teile huvitavat lugemist.

Parimate soovidega,
Total Concept projektimeeskond

***

Pilootprojektide tulemused (Etapp 3)
Järelmonitooring (Etapp 3) on lõppenud nelja pilootprojekti osas ja on lõpetamise faasis veel neljas hoones. Järelmonitooringu perioodi pikkus oli hoonete kaupa erinev ja mõningate hoonete puhul ei olnud projekti lühikesest ajaraamist tingituna võimalik lõplike järeldusteni jõuda. Hoolimata sellest on esialgsed tulemused paljulubavad nii energiasäästu, kui ka meetmete tasuvuses osas. Detailne raport rekonstrueerimiste järelmonitooringu tulemustest on kättesaadav projekti kodulehel:
Pilootprojektide tulemused

***

Meetodi rakendamise õppetunnid

Erinevates riikides ellu viidud 12 pilootprojekti tulemused näitasid, et Total Concept meetodi rakendamisel ei olnud olulisi takistusi ja meetod on lihtsalt üle võetav. Lisaks joonistus välja, et energiatarve ei ole alati peamine põhjus, miks rekonstrueerimine ette võetakse. Olulisel kohal on ka muutused hoone kasutuses, rentnike vahetus ja ka sisekliima probleemid. Isegi kui rekonstrueerimine on ette võetud muudel põhjusel annab see ikkagi hea võimaluse pöörata suuremat tähelepanu energiatõhususe meetmete rakendamisele. Detailne raport koos peamiste järelduste ja soovitsutega on kättesaadav projekti kodulehel: Meetodi rakendamise õppetunnid

***

Koolituste kogemused

Üle 500 kinnisvara omaniku, konsultandi, ehitaja ja kinnisvara haldaja saanud teadmisi meetodi kasutusvõimalustest. Peamine tagasiside oli, et seminaridel osalejad pidasid teemat oluliseks ja hindasid uusi teadmisi mitte-eluhoonete energiatõhususest.

***

Uuendatud juhendmaterjalid

Käsiraamatus ja TotalTool tarkvaras on tehtud viimaseid uuendusi. Uus versioon järjekorra numbriga 1.6 on projekti kodulehel kättesaadav. Juhendmaterjalid

***

Mis saab edasi?

Nagu eelnevalt mainitud jätkub projektis osalenud riikides Total Concept meetodi tutvustamine. Seega, kui tekib meetodi osas küsimusi, siis võtke ühendust projektipartneritega. Kontaktid

***

Projekti koduleht: www.totalconcept.info

Projekti toetab:

Vastutust välistav klausel
Selle trükise sisu eest vastutavad autorid ainuisikuliselt. See ei peegelda tingimata Euroopa Liidu seisukohti. Samuti ei vastuta EACI ja Euroopa Komisjon neis materjalides sisalduva informatsiooni kasutamisviiside eest