Uued regulatsioonid ja standardid

 

Toome teieni muudatused seadustes-määrustes ning standardites. Enamus uuendusi kehtivad sellest aastast.

 

Pealkiri Avaldaja Kehtib alates
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid VV 15.03.2022 - …
Seadme ohutuse seadus RK 01.03.2021 - …
Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister 05.03.2022 - …
Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister 06.02.2022 - …
Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded MTM 28.01.2022 - …
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus RK 13.01.2022 - …
Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord EVIM 01.01.2022 - …
Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister 01.01.2022 - …
Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister 01.01.2022 - …
Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister 01.01.2022 - …
Rohelise investeerimisskeemi „Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister 01.01.2022 - …
Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse minister 13.12.2021 - …
Energiamajanduse korralduse seadus RK 01.01.2022 - …
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus Riigikogu 13.01.2022 - …
Ehitusseadustik Riigikogu 13.01.2022 - 31.03.2022
Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel KKM 12.11.2021 - …

 

Pikendatud on algupärase standardi kehtivus (www.evs.ee):

EVS 908-1:2016 „Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire“

Eestikeelsena on ilmunud (www.evs.ee):

EVS-EN 15978:2011 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Hoonete keskkonnatoimivuse hindamine. Arvutusmeetod“

EVS-EN 12952-10:2021 „Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 10: Nõuded kaitseseadmetele kaitseks ülemäärase surve eest“

EVS-EN 12952-6:2021 „Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 6: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal“

EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“

EVS-EN ISO 16283-3:2016 „Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 3: Fassaadi heliisolatsioon“

CEN/TR 15941:2010 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Toote keskkonnadeklaratsioon. Üldandmete valiku ja kasutamise meetodid“

EVS-ISO 4225:2021 „Õhu kvaliteet. Üldosa. Sõnastik“

Kohe-kohe on ilmumas (www.evs.ee):

EVS 844:2021 "Hoonete kütte projekteerimine"

 

Ülevaate koostas: Kristi Nakkurt