Uued regulatsioonid, juhendid ning standardid

 

Selle aasta algusest on avaldatud mitmeid valdkonda reguleerivaid määruseid. Saad nendega siin tutvuda:

Pealkiri Avaldaja Kehtib alates
Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord MTM 07.06.2021 - …
Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded VV 17.08.2021 - …
Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord EVIM 22.08.2021 - …
COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord MTM 22.08.2021 - …
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded EVIM 02.07.2021 - …
Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel KKM 14.03.2021 - …

 

Lisaks on ilmavalgust näinud järgmised standardid (www.evs.ee):

EVS-EN 16282-7:2017+A1:2021 „Suurköökide varustus. Suurköökide ventilatsiooni komponendid. Osa 7: Paiksete tulekustutussüsteemide paigaldamine ja kasutamine“

EVS-EN 1264-3:2021 „Veepõhised piirdesisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 3: Dimensioneerimine“

EVS-EN 1264-4:2021 „Veepõhised piirdesisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 4: Paigaldamine“

EVS-EN ISO 12999-1:2020 „Akustika. Mõõtemääramatuse hindamine ja rakendamine ehitusakustikas. Osa 1: Heliisolatsioon“

EVS-EN 482:2021 „Töökoha õhu kvaliteet. Mõõteprotseduurid keemiliste ohutegurite konsentratsiooni määramiseks. Üldnõuded suutlikkusele“

EVS-EN 378-1:2016+A1:2021 "Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 1: Põhinõuded, määratlused, klassifikatsioon ja valikukriteeriumid"

EVS-EN 378-3:2016+A1:2021 "Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 3: Paigalduskoht ja isikukaitsevahendid"

EVS-EN IEC 60079-10-1:2021 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad“


Riigi Kinnisvara avaldas 5. oktoobril  uuendatud juhendi „Tehnilised nõuded mitteeluruumidele 2021“, mis on kättesaadav https://nouded.rkas.ee/