SEADUSED JA RAKENDUSAKTID

Siit leiate infot erinevate seaduste ja rakendusaktide kohta. Näiteks ehitusseadus, kaugkütteseadus, ehitise ülevaatuse kord ja palu muud kasulikku!
Rakendusaktid

RAKENDUSAKTID

Ehitise ekspertiisi tegemise kord

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Ehitise tehniliste andmete loetelu

Ehitise ülevaatuse kord

Ehituse omanikujärelevalve kord

Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord

Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskiri

Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise kord

Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid

Gaasipaigaldise ja kaitsevööndi D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba ulatus

Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Kutsestandardite koostamise, muutmise, ülesehituse ja vormistamise kord

Kütteseadmete puhastamise tuleohutusnõuded

Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded

Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutuseega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid

Nõuded ehitise kasutusloa taotlemisel esitatavale ehitise mõõdistusprojektile

Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile

Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele

Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasipaigaldise ehitamisela

Riikliku ehitisregistri asutamine ja pidamise põhimäärus

Tervisekaitsenormide ja -eeskirjade TKNE-5-/1995 + kinnitamine. Tööruumide mikrokliima Tervisekaitsenormid ja -eeskirjad TKNE-5/1995.

Tervisekaitsenõuded koolidele

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (VVm nr. 377)

Ujula tervisekaitsenormide ja -eeskirjade TKNE-7/1996 kinnitamine

Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodidSeadused ja rakendusaktid

Siit leiate infot erinevate seaduste ja rakendusaktide kohta. Näiteks ehitusseadus, kaugkütteseadus, ehitise ülevaatuse kord ja palu muud kasulikku!

VAATA SIIT

Rahvusvahelised lingid

Siit leiate infot erinevate rahvusvahlieste linkide kohta. Näiteks Soome Kütte- ja Ventilatsioonieriala Liit, Ameerika erialaliit ja palu muud kasulikku!

VAATA SIIT

Tehniline info

Siit leiate tehnilist infot erinevate artiklite ja võrdluste kohta. Näiteks normatiivid ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel ja palu muud kasulikku!

VAATA SIIT

Huvitavat lugemist

Siit leiate infot erinevate artiklite, uuringute ja doktoritööde kohta. Näiteks TTÜ uute korterelamute uuring ja palu muud kasulikku!

VAATA SIIT

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT